Privacy verklaring AvanTimes

AvanTimes respecteert uw privacy en doet er daarom alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.

Omdat uw privacy onze voortdurende aandacht heeft, behouden wij het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen op onze internetpagina, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets vertellen over u of die direct of indirect in verband met u kunnen worden gebracht.

U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent, dit wilt worden of onze website bezoekt. U kunt hierbij denken aan uw naam, telefoonnummer of een e-mailadres.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

AvanTimes, gevestigd te (3449 JA) Woerden aan de Kuipersweg 2a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken onderstaande gegevens wanneer u direct of indirect contact heeft (gehad) met ons, bijvoorbeeld omdat u klant bent of wilt worden of onze website bezoekt. Van de onderstaande persoonsgegevens zullen wij uitsluitend de noodzakelijke gegevens verwerken.
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Bedrijfsgegevens
• Adresgegevens
• (Direct) telefoonnummer / doorkiesnummer
• E-mailadres
• Functie
• Afdeling
• Bankrekeningnummer

Waarom mogen wij gegevens verwerken?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als dit is toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. Er moet altijd sprake zijn van tenminste één van de onderstaande situaties. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. Wij mogen gegevens verwerken wanneer:

 • U toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Wij hebben u dan om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.
 • Het verwerken van de gegevens is noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat u een overeenkomst met ons heeft gesloten. Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te sluiten. Bijvoorbeeld voor het opmaken van een offerte.
 • Het verwerken van de gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze belangen of die van een derde, behalve als uw belangen zwaarder wegen. Het moet altijd om gerechtvaardigde belangen gaan zoals marketing, fraudebestrijding of administratieve doelen omdat u klant bij ons bent (of in een andere verhouding met ons staat).
  Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Om u snel van dienst te kunnen zijn en/of voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te informeren over het verloop daarvan. Zonder deze gegevens kunnen wij geen uitvoering geven aan de overeenkomst.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om betalingen en facturatie af te handelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst met u sluiten.
 • Om een klacht of een reactie op een klacht te verwerken.
 • Om te communiceren door middel van een elektronische nieuwsbrieven of per post.
 • Om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Soms moeten wij op basis van een wettelijke plicht voor een bepaalde periode gegevens bewaren. Zo moeten bepaalde financiële en boekhoudkundige gegevens doorgaans 7 jaren worden bewaard. Voor overige gegevens wordt doorgaans een periode van 2 jaren aangehouden. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze verwijderd.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Bescherming gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u echter toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@avantimes.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze internetpagina plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de internetpagina van AvanTimes beter te laten functioneren en het bezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de pagina in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze gegevens alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Via de instellingen van uw browser (IE, Firefox, Chrome, Safari etc.) kunt u cookies uitschakelen.

AvanTimes maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn ten behoeve van een goed functioneren van de website van AvanTimes.

Analytische cookies (geanonimiseerd)
Dit zijn cookies die het gebruik van de website van AvanTimes analyseren, zodat AvanTimes de kwaliteit en effectiviteit van haar website kan verbeteren. AvanTimes anonimiseert de gegevens uit analytische cookies altijd, alvorens deze gegevens worden gedeeld met derde partijen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics is gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Tracking cookies
Wij kunnen door middel van Google Adwords advertenties plaatsen in de Google zoekmachine. Er wordt een cookie van Google Adwords geplaatst zodra op zo’n advertentie wordt geklikt. Het doel van onze advertenties is om degene die erop klikt naar een specifieke pagina, dienst of informatie te leiden. Voor iedere bezoeker van onze website die zo’n specifieke pagina, dienst of informatie bereikt, vragen wij een pixel van Google Adwords op. Als er een cookie van Google Adwords is gezet, wordt deze met de pixel meegestuurd. Op deze manier kunnen wij en Google het bereikte doel relateren aan het klikken op de advertentie. Wij gebruiken de met behulp van Google Adwords verkregen informatie ook om onze advertenties effectiever te maken. Google kan deze informatie ook relateren aan de informatie verzameld met behulp van Google Analytics. Zie het privacy beleid van Google. De Google Adwords cookie wordt 90 dagen bewaard.

Aanpassingen cookie instellingen
Indien gewenst kunt u het gebruik van cookies door AvanTimes of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Dit kan via de instellingen van uw browser en verschilt per browser.

Wat zijn uw rechten, en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft ten slotte het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere partij te sturen. Uiteraard zijn wij altijd gehouden aan wettelijke verplichtingen inzake het bewaren en verstrekken van gegevens en informatie.

Heeft u een vraag, verzoek of klacht?

Voor vragen over deze privacy verklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door AvanTimes en verzoeken kunt contact opnemen via telefoonnummer 0348 347 070 of per email, info@avantimes.nl

Indien u een klacht heeft dan kunt u zich ook wenden tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan door op deze link te klikken.

Menu